StudioArh

KOMPLEKS SEMIZOVAC

Lokacija

Ilijaš, BiH

Godina realizacije

2022.

Klijent

Privatni investitor

Površina

14 vila od 300,00 m2

KOMPLEKS DRAGOVIĆI